این مجموعه با نگرشی تخصصی و استفاده از افراد متخصص در زمینۀ محاسبه سازه، مدیریت اجرا، مدیریت خدمات محصولات و احترام به مشتریان توانسته است یک دهه با موفقیت حدود %۴۷ از فضاهای مناسب جهت این محصولات را در رزومه خود قرار دهد.